มอบเข็มแทงกระดูกสำหรับการให้สารน้ำทางไขกระดูก

28 May 2014 ศูนย์แพทย์ทหารบก ค่ายอิงคยุทธ จ.ปัตตานี


Copyright © 2016 Thanes Group All rights reserved.