ได้รับเกียติเข้าบรรยายยูนิตทันตกรรม Belmont มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บริษัท ธเนศพัฒนา จำกัด ขอขอบพระคุณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ให้เราเข้าไปบรรยายเรื่อง ยูนิตทันตกรรม ของ Belmont อย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อเป็นประโยชน์ต่อนิสิต นักศึกษาในการรักษาอย่างดีเยี่ยมต่อไป