หุ่นยนต์จัดยาอัจฉริยะ

    ปัจจุบันเทคโนโลยีงวงการแพทย์มีความก้าวหน้าไปมาก มีการนำหุ่นยนต์จัดยา มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ ทำให้ผู้ป่วยได้รับความสะดวกสบาย รวดเร็ว และความปลอดภัย ปราศจากการปนเปื้อนของยาจากการใช้ถาดจัดยาเดียวกัน และการสัมผัสจากมือ     สามารถรับคำสั่งจากแพทย์ส่งตรงไปยังหุ่นยนต์จัดยาอัจฉริยะ แขนกลของหุ่นยนต์มีหน้าที่ควบคุมการบรรจุยาลงกระบอก ติดฉลากพร้อมจ่ายยา นอกจากนี้ยังมีความถูกต้อง ครบถ้วน แม่นยำสูง ลดความคลาดเคลื่อนในการสื่อสาร(Communication Error) เพราะหุ่นยนต์จัดยาได้โดยรับคำสั่งจากแพทย์โดยตรง ลดการใช้กระดาษจากใบสั่งยาของแพทย์มีระบบการตรวจสอบความถูกต้องของยาที่นำเข้าเครื่องโดยการสแกนบาร์โค้ด ซึ่งป้องกันไม่ให้เกิดการปะปนระหว่างยาต่างชนิดกัน ขั้นตอนบรรจุภัณฑ์มีความปลอดภัยและรัดกุมสูง นอกจากนี้ยังสามารถควบคุมการเบิกจ่ายยา ลดปัญหาการสูญหายของยา ส่งผลให้ประหยัดงบประมาณ จากการลดปริมาณยาเหลือทิ้ง ซึ่งมีมูลค่าสูงกว่า 1,000 ล้านบาทต่อปี

    โดยการพัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้ทันสมัย นวัตกรรมบริหารจัดการยามาใช้ทั้งระบบอย่าง ทำให้บุคลากรทางการแพทย์มีเวลาในการดูแลผู้ป่วยได้มากขึ้น ดูแลสุขภาพผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาว อีกทั้งช่วยเพิ่มศักยภาพการดำเนินกิจการในองค์กรได้เป็นอย่างดี เติมเต็มศักยภาพบุคลากรให้มีคุณภาพ เพิ่มขีดความสามารถการให้บริการผู้ป่วยและเตรียมความพร้อม จากแนวโน้มผู้ป่วยที่มาใช้บริการเพิ่มมากขึ้น จากการขยายตัวทางสังคมของผู้สูงอายุ (Ageing Society) และตลาดกลุ่มผู้ป่วยระดับนานาชาติที่เพิ่มมากขึ้นเป็นการสร้างโอกาสในการขยายฐานลูกค้า รวมทั้งรองรับการเปิดเสรีภายใต้กรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือกลุ่มเออีซี (AEC) และเตรียมพร้อมสำหรับ Medical Hub ในอนาคต
บทความโดย ภก. ชิติพัทธ์ เดชธนาเลิศ


Copyright © 2016 Thanes Group All rights reserved.