เครื่องมือวิทยาศาสตร์
กลุ่มเครื่องมือสำหรับการแพทย์
กลุ่มเครื่องมือสำหรับห้องปฏิบัติการ
สินค้าวัสดุสิ้นเปลือง
เครื่องบันทึกและวัดอุณหภูมิ

ตู้บ่มเพาะเชื้อภายใต้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

รุ่น MCO-Series
49 ถึง 851 ลิตร

รุ่น MCO-Series : แบบหน้าจอระบบสัมผัส
165 ถึง 230 ลิตร

รุ่น MCO-MSeries : แบบหน้าจอระบบสัมผัส
49 ลิตร และ 162 ลิตร

รุ่น MCO-Series : แบบหน้าจอระบบสัมผัส
165 ลิตร


Copyright © 2016 Thanes Group All rights reserved.