เครื่องมือทันตกรรม
ยูนิตทางทันตกรรม
เลเซอร์ทางทันตกรรม
เอกซเรย์ทางทันตกรรม
อุปกรณ์ทันตกรรม

เครื่องฉายแสง : Fusion4


รายละเอียด
  • เครื่องฉายแสงวัสดุอุดรูปแบบ Pen-style LED
  • ให้ความเข้มแสงไม่ต่ำกว่า 1,300-2,700 mW/cm2
  • ความยาวคลื่นระหว่าง 415nm-490nm
  • สามารถเปลี่ยนหัวฉายแสงได้ 3 หัว เพื่อการวินิจฉัยเพิ่มเติม (LED light head เพื่อฉายแสงวัสดุอุด, Violet light head ตรวจ early cancer ในช่องปาก, White light head ช่วย oral examination)

Copyright © 2016 Thanes Group All rights reserved.