เครื่องมือวิทยาศาสตร์
กลุ่มเครื่องมือสำหรับการแพทย์
กลุ่มเครื่องมือสำหรับห้องปฏิบัติการ
สินค้าวัสดุสิ้นเปลือง
เครื่องบันทึกและวัดอุณหภูมิ

กล่องถุงมือ


รายละเอียด
  • เพื่อทำให้บรรยากาศภายในกล่องเต็มไปด้วยแก๊สเฉื่อย ใช้สำหรับารปฏิบัติงานเคร่องมือที่มีความเที่ยงตรงแม่นยำ เช่น สมดุลอิเล็กตรอนและไมโครสโคป การผสมสารและอื่นๆ

Copyright © 2016 Thanes Group All rights reserved.