เครื่องมือวิทยาศาสตร์
กลุ่มเครื่องมือสำหรับการแพทย์
กลุ่มเครื่องมือสำหรับห้องปฏิบัติการ
สินค้าวัสดุสิ้นเปลือง
เครื่องบันทึกและวัดอุณหภูมิ

Incubator

ตู้บ่มเพาะเลี้ยงเชื้อ อุณหภูมิ -10 to +60°c

ตู้บ่มเพาะเลี้ยงเชื้อ อุณหภูมิ +5 to +80°c


Copyright © 2016 Thanes Group All rights reserved.