เครื่องนับเม็ดยาอัตโนมัติ รุ่น MVF–64


รายละเอียด
  • มีฟังก์ชันจ่ายยาอัตโนมัติ สำหรับผู้ป่วยนอก
  • ช่วยลดข้อผิดพลาดในการจัดยา
  • ผู้ป่วยได้รับยาถูกต้องมากขึ้น
  • ช่วยลดระยะเวลารอรับยาของผู้ป่วย
  • ช่วยลดระยะเวลาในการจัดยาของผู้ปฏิบัติงาน
  • ช่วยลดภาระงานของผู้ปฏิบัติงาน
  • ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
  • ช่วยบริหารจัดการสินคลังคงคลัง

Copyright © 2016 Thanes Group All rights reserved.