เครื่องมือทันตกรรม
ยูนิตทางทันตกรรม
เลเซอร์ทางทันตกรรม
เอกซเรย์ทางทันตกรรม
อุปกรณ์ทันตกรรม

เครื่องฉายแสง : Radii-cal


รายละเอียด
  • เครื่องฉายแสงวัสดุอุดรูปแบบ Pen-style LED
  • ให้ความเข้มแสงไม่ต่ำกว่า 1,200 mW/cm2
  • ความยาวคลื่นระหว่าง 440nm-480nm
  • มี Built-in radiometer เพื่อวัดความเข้มแสง มีไว้เช็คประสิทธิภาพแสงจากหลอดไฟ

Copyright © 2016 Thanes Group All rights reserved.