เครื่องมือวิทยาศาสตร์
กลุ่มเครื่องมือสำหรับการแพทย์
กลุ่มเครื่องมือสำหรับห้องปฏิบัติการ
สินค้าวัสดุสิ้นเปลือง
เครื่องบันทึกและวัดอุณหภูมิ

เครื่องพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง

เครื่องพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง
X960A

เครื่องพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง
X960B


Copyright © 2016 Thanes Group All rights reserved.