เครื่องบริหารจัดการยาฉีดที่มีความเสี่ยงสูง รุ่น Secuill


รายละเอียด
    ใช้งานง่ายและสะดวก ด้วยหลักการ ดังนี้
  • Who : ทราบว่าผู้ใดเป็นผู้หยิบยาจากระบบ
  • Whom : ทราบว่ายาถูกหยิบไปใช้กับผู้ป่วยท่านใด
  • What :ทราบว่าหยิบยาชื่ออะไรไปจากระบบ
  • Where : ทราบว่าหยิบยาไปจากห้องใด
  • When :ทราบว่าหยิบยาไปเมื่อเวลาใด(Real Time)
  • How many :ทราบว่าหยิบยาไปจำนวนเท่าใด

Copyright © 2016 Thanes Group All rights reserved.