ได้รับเกียติเข้าบรรยายยูนิต ทันตกรรม ของ Belmont ที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บริษัท ธเนศพัฒนา จำกัด ขอขอบพระคุณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ให้เราเข้าไปบรรยายเรื่อง ยูนิตทันตกรรม ของ Belmont อย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อเป็นประโยชน์ต่อนิสิต นักศึกษาในการรักษาอย่างดีเยี่ยมต่อไป


Copyright © 2016 Thanes Group All rights reserved.