เครื่องมือวิทยาศาสตร์
กลุ่มเครื่องมือสำหรับการแพทย์
กลุ่มเครื่องมือสำหรับห้องปฏิบัติการ
สินค้าวัสดุสิ้นเปลือง
เครื่องบันทึกและวัดอุณหภูมิ

เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม

เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม
T960

เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม
B960

เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม
K960

เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม
MINI PCR


Copyright © 2016 Thanes Group All rights reserved.