วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์
“พัฒนาสินค้าก้าวไกล มั่นใจบริการ”
พันธกิจ
เราให้คำมั่นสัญญาในการนำสินค้าที่มีความก้าวหน้า และทันสมัย เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการนำเสนอสินค้าที่ช่วยให้ผู้ใช้ได้ รับความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกในการใช้งานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและส่งเสริมภาพลักษณ์ของสถาบันไปสู่อีกระดับ


Copyright © 2016 Thanes Group All rights reserved.