เครื่องมือวิทยาศาสตร์
กลุ่มเครื่องมือสำหรับการแพทย์
กลุ่มเครื่องมือสำหรับห้องปฏิบัติการ
สินค้าวัสดุสิ้นเปลือง
เครื่องบันทึกและวัดอุณหภูมิ

เครื่องพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง : X960B


รายละเอียด
  • ใช้สำหรับการวิเคราะห์ปริมาณสารพันธุกรรมเชิงปริมาณหรือ Quantitative PCR
  • ใช้สำหรับการศึกษา Gene Expression, Genotyping, Copy Number Variation, Protein Detection, MicroRNA, Pathogen Detection
  • สามารถไล่ระดับอุณหภูมิเพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมได้ 30-100 องศาเซลเซียส
  • มีระบบกำเนิดแสงและตรวจวัดสัญญาณแสงได้พร้อมกันถึง 4 ช่อง และแสดงผลสีพร้อมกันได้มากกว่า 4 สี
  • ใช้ได้กับ หลอดPCR แบบ 96 well plate, 12 well strip, 8 well strip และ 0.2 ml single tube
  • มีอัตราการเพิ่มลดอุณหภูมิ สูงถึง 6°C/s
  • มีความสม่ำเสมอของอุณหภูมิคลาดเคลื่อนไม่เกิน ±0.2°C ต่าความแม่นยำ ไม่เกิน ±0.1°C

Copyright © 2016 Thanes Group All rights reserved.