เทคโนโลยีสะอาด ปราศจากมลพิษ

มูลฝอยติดเชื้อคืออะไร
    มูลฝอยติดเชื้อหรือขยะติดเชื้อ คือ “มูลฝอยที่มีเชื้อโรคปะปนอยู่ในปริมาณหรือมีความเข้มข้น ซึ่งถ้ามีการสัมผัสหรือใกล้ชิดกับมูลฝอยนั้นแล้วสามารถทําให้เกิดโรคได้” (ตามคำนิยามของ กฏกระทรวง พ.ศ. 2545) โดยขยะส่วนใหญ่นั้นเกิดจากกระบวนการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ ตามหน่วยรักษาพยาบาลหรือโรงพยาบาล ซึ่งนอกจากนี้ยังรวมถึงสัตว์ทดลอง ที่มีการทำการทดสอบ และทำการศึกษาในห้องปฏิบัติการ
ปัญหามูลฝอยติดเชื้อในปัจจุบัน
    ปัจจุบันทั่วโลกประสบปัญหาในด้านการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ โดยเฉพาะประเทศไทย ทั้งในรูปแบบของการจัดการที่ไม่ถูกวิธีและไม่มีความปลอดภัย เช่น การฝั่งกลบโดยไม่ผ่านการฆ่าเชื้อ การปล่อยมลพิษอากาศเสียสู่บรรยากาศจากการเผาขยะมูลฝอยที่ไม่มีการบำบัดอากาศเสีย ทำให้เกิดปัญหาตามมาที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็น ปัญหาภาวะเรือนกระจก การเกิดโรคระบาด และเกิดสารพิษ ในกลุ่มสารไดออกซิน (เป็นสารที่เกิดจากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์) ซึ่งผลกระทบที่ตามมาคือ การเกิดโรคภัยไข้เจ็บ ถ้าหากมีการรับสารพิษเข้าไปในร่างกาย อาจทำให้เกิดโรคมะเร็งได้ โดยสารพิษต่างๆ โดยเฉพาะสารในกลุ่มไดออกซินสามารถรับเข้าสู่ร่างกายผ่านอากาศและอาหารที่การตกค้างของสารได้
     ดังนั้นทั่วโลกจึงมีการรณรงค์การกำจัดมูลฝอยติดเชื้ออย่างถูกต้องและถูกสุขลักษณะและมีความปลอดภัยทั้งมนุษย์และสิ่งแวดล้อม

หลักการเทคโนโลยีสะอาดปราศจากมลพิษ สำหรับกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
    จากปัญหาดังกล่าวจึงได้มีเทคโนโลยีสะอาดที่จะช่วยลดการปลดปล่อยมลพิษต่างๆ สู่บรรยากาศ และเป็นเทคโนโลยีแนวใหม่ ที่ใช้กำจัดขยะมูลฝอย โดยเฉพาะมูลฝอยติดเชื้อ ซึ่งเทคโนโลยีนี้เป็นการรวมเอาระบบการทำงาน 2 แบบ เข้าไว้ด้วยกัน คือ การบดสับมูลฝอยและการฆ่าเชื้อโรคด้วยไอน้ำ ซึ่งมีระบบการทำงานภายใต้ระบบปิด ทำให้มั่นใจในเรื่องความปลอดภัยทั้งในส่วนของผู้ปฏิบัติงาน และจะไม่ก่อให้ปัญหาการปลดปล่อยมลพิษไปสู่บรรยากาศ เทคโนโลยีดังกล่าวเริ่มทำงานจากการบดสับขยะให้มีขนาดเล็ก ไม่ว่าจะเป็น ถุงพลาสติก เข็มฉีดยา พลาสติก ฯลฯ หลังจากบดสับขยะ ก็เข้าสู่กระบวนการฆ่าเชื้อโรค ซึ่งจะมีการใช้ความร้อนด้วยไอน้ำที่อุณหภูมิสูง (138 องศาเซสเซียส) และความดัน 3.8 บาร์ เป็นเวลา 10 นาที เพื่อทำลายเชื้อในกลุ่มบัคเตรี เชื้อราไวรัส และปาราสิต โดยเฉพาะกลุ่มของบะซิลลัสสะเทียโรเธอร์โมฟิลลัส หรือบะซิลลัสซับทิลิส (ตามกฏระเบียบของกฏกระทรวง) หลังจากผ่านกระบวนการบดสับและฆ่าเชื้อ ขยะมูลฝอยที่ได้นั้นมีขนาดเล็ก และมีความมั่นใจได้ว่าปลอดเชื้อโรค ในระหว่างการทำงานของเครื่องมือนั้นก็ไม่มีการปลอดสารพิษต่างๆ ออกมายังบรรยากาศภายนอก ทำให้ปัญหาสารพิษตกค้าง และปัญหาสภาวะเรือนกระจกลดน้อยลง นอกจากนี้ถ้าหากมีการแบ่งแยกขยะมูลฝอยติดเชื้อ ก็จะสามารถนำขยะที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่นได้ ไม่ว่าจะเป็นการนำชิ้นส่วนบ้างส่วนไปทำการรีไซเคิ้ลได้ หรือสร้างมูลค่าเพิ่ม จากขยะมูลฝอยติดเชื้อที่ไม่มีประโยชน์และอันตราย
ข้อดีของเทคโนโลยี
    1. ลดพื้นที่ในการจัดเก็บ และเพิ่มพื้นที่ในการขนย้าย
    2. สามารถบดสับมูลฝอยและทำลายเชื้อโรค
    3. มีความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน
    4. เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมม จากขยะมูลฝอยติดเชื้อที่ไม่มีประโยชน์และอันตราย

จากหลักการทำงานต่างๆ รวมถึงข้อดีดังกล่าว จึงเป็นเทคโนโลยีหนึ่งที่มีความน่าสนใจ สำหรับการกำจัดมูลฝอยโดยเฉพาะมูลฝอยติดเชื้อได้อย่างปลอดภัยและถูกวิธี
บทความโดย ธารารัตน์ มูลต๊ะ


Copyright © 2016 Thanes Group All rights reserved.