กลุ่มเครื่องมือสำหรับการแพทย์


ตู้เย็นเก็บเลือด

ตู้บ่มเพาะเชื้อภายใต้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ตู้แช่แข็งอุณหภูมิ(-60°c to -20°c)

ตู้แช่แข็งอุณหภูมิ(-150°c to -80°c)

ตู้แช่เวชภัณฑ์ทางยา

เครื่อง Isolator สำหรับเตรียมยาคีโมบำบัด

เครื่อง Isolator เตรียมยาที่ไม่เป็นอันตราย
 

เครื่องกรองอากาศ
สำหรับเตรียมยาอันตรายชนิดผง

ตู้กรองอากาศ Laminar flow
 

เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม

เครื่องพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง


Copyright © 2016 Thanes Group All rights reserved.